Fonden / Vedtægter

Vedtægter

 

V E D T Æ G T

FOR

BERNTH PRÆSTIINS FOND

 

§ 1

Stiftelse

Denne fond er stiftet i henhold til testamente oprettet af Bernth Præstiin den 16. december 2011.

 

§ 2

Navn

Fondens navn er Bernth Præstiins Fond.

 

§ 3

Hjemsted

Fondens hjemsted er Esbjerg Kommune.

 

§ 4

Fondens formål

Fondens formål er at yde støtte til unge mennesker, der er opvokset i Esbjerg kommune, som er i økonomisk trang, og som er i gang med en ungdomsuddannelse eller en anden videregående uddannelse, efter at folkeskolen er afsluttet.

 

§ 5

Kapital

Ved fondens stiftelse udgøres kapitalen af nettoarvebeholdningen i Bernth Præstiins bo efter udbetaling af de i testamentet nævnte legater og betaling af boafgift samt efter afholdelse af samtlige boomkostninger.

Kapitalen udgør herefter 1.887.911,46 kr. Beløbet indbetales kontant.

Fondens midler kan ikke indgå som aktiver i andre fonde eller stilles som sikkerhed for lån til noget formål.

 

§ 6

Uddeling

Legat til uddannelse

Fondens formål er at yde støtte til unge mennesker, som er i økonomisk trang, der er opvokset i Esbjerg kommune, der de er i gang med en ungdomsuddannelse eller en anden videregående uddannelse, efter at folkeskolen er afsluttet. Der kan søges om et beløb på 5.000,00 kr.

Legat til etablering i forbindelse med studiestart

I forbindelse med påbegyndelse af videregående uddannelse (efter at eksempelvis gymnasium eller handelsskole er afsluttet) kan unge mennesker, som er i økonomisk trang og er opvokset i Esbjerg kommune, søge om starthjælp i form af et engangsbeløb på 15.000,00 kr.

Inflationssikring

Nævnte beløb reguleres hvert 4. år i henhold til udviklingen i nettoprisindekset.

 

§ 7

Særligt begunstigede

Efterkommere efter Svanhildur Olsen, Grønlandsparken 200 B, 6715 Esbjerg N, der lever på fondens stiftelsestidspunkt, og een i forhold til disse ufødt generation, har fortrinsret i forhold til den personkreds, som er nævnt i § 6.

 

§ 8

Fondens ledelse

Fonden ledes af en bestyrelse på tre medlemmer, der udpeges af Svanhildur Olsen, Grønlandsparken 200 B, 6715 Esbjerg N.

Såfremt Svanhildur Olsen er afgået ved døden, udpeges ledelsen i stedet af Elisabeth Vigtoft Andersen, Rolfsgade 147 B, 6700 Esbjerg, og måtte hun være afgået ved døden, udpeges ledelsen af den ældste blandt Svanhildur Olsens livsarvinger.

Bestyrelsen vælger blandt medlemmerne en formand.

Bestyrelsen udpeger en sekretær til at varetage den daglige drift af fondsvirksomheden.

 

§ 9

Administration af fondens midler

Fondens midler skal administreres i overensstemmelse med formålsparagraffen.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 2 medlemmer er til stede eller mindst et medlem møder op med skriftlige fuldmagter fra de fraværende, der angiver, hvad det eller de fraværende bestyrelsesmedlem(mer) vil stemme for vedrørende hvert enkelt punkt på dagsordenen.

Beslutningerne træffes ved almindelig stemmeflerhed.

Fondens bundne kapital placeres i værdipapirer m.v. i overensstemmelse med de af justitsministeriet fastsatte regler herom. Den bundne kapital placeres i en af fondsbestyrelsen valgt og af justitsministeriet godkendt forvaltningsafdeling.

 

§ 10

Regnskabsår

Fondens regnskabsår er kalenderåret. Senest 4 måneder efter regnskabsårets afslutning skal fondsbestyrelsen have udarbejdet regnskab over fondens indtægter og udgifter, herunder med en status. Regnskabet revideres efter reglerne i fondsloven.

 

§ 11

Uddeling og konsolidering

Årets indtægter, med tillæg af eventuel overførsel fra sidste regnskabsår, og efter fradrag af administrationsomkostninger og et eventuelt konsolideringsbeløb til den bundne kapital, uddeles af fondsbestyrelsen i overensstemmelse med § 6.

Til konsolidering af fondens bundne kapital kan der henlægges et beløb svarende til 25 % af det i regnskabsåret anvendte beløb til uddelinger, dog maksimalt et beløb svarende til 25 % af fondens indtægter med fradrag af administrationsomkostningerne. Kan der i ét år ikke uddeles hele det disponible beløb, overføres det tiloversblevne beløb til næste år til uddeling sammen med dette års indtægter. Således opsparede beløb kan højst henstå i tre på hinanden følgende år. Skulle det vise sig ønskeligt at øge årets tildelinger, kan bestyrelsen, såfremt inflationen vedvarer, efter forud indhentet godkendelse fra fondsmyndigheden, bruge af fondens bundne kapital, dog således at fonden skal opretholdes i mindst 25 år.

 

§ 12

Indkaldelse af ansøgninger

Der skal ved sekretærens foranstaltning indkaldes ansøgninger til legater en gang årligt.

Der skal efterfølgende indkaldes til bestyrelsesmøde mindst en gang årligt. Indkaldelsen skal være vedlagt dagsorden og kopi af legatansøgninger.

Der kan ikke ved bestyrelsesmøder træffes bindende beslutninger udenfor dagsorden. Formanden er pligtig at indkalde til bestyrelsesmøde, såfremt et bestyrelsesmedlem fremsætter skriftligt ønske herom. En sådan indkaldelse skal ske senest 8 dage efter fremsendelsen af ønsket og møde skal afholdes senest 4 uger efter indkaldelsen.

 

§ 13

Bestyrelsesmøder

Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin dagsorden. Over forhandlingerne føres en protokol indeholdende referat af alle de af bestyrelsen trufne beslutninger.

 

§ 14

Løn til bestyrelsesmedlemmer

Hvervet som bestyrelsesmedlem, formand og sekretær lønnes med passende kompensation i forhold til de enkeltes almindelige indkomster.

 

§ 15

Vedtægtsændringer

Ændringer i nærværende vedtægter samt opløsning af fonden kan ske ved beslutning i fondens bestyrelse, såfremt 3 medlemmer stemmer for ændringerne eller opløsningen, og såfremt ændringerne i øvrigt godkendes af fondsmyndigheden.

 

§ 16

Opløsning

Ved opløsning af fonden skal de resterende aktiver videreføres til anden eksisterende fond, der hovedsagelig dækker det formål, der er omtalt i nærværende vedtægters formålsbestemmelser.

Således vedtaget på bestyrelsesmødet den 15. oktober 2012.

 Vedtægter underskrevet af:

Svanhildur Olsen

Frank Sparholt

Elisabeth Vigtoft Andersen

 

Denne vedtægt er oprettet den 15. oktober 2012 og er i overensstemmelse med det af Bernth Præstiin oprettede testamente.

Bernth Præstiins Fond | CVR: 34766460